خلوتگه دلدار دل است

خلوتگه دلداردل است

دل به دست آر که خلوتگه دلداردل است                  رازدار حرم ومحرم اسرار دل است

دوش ازروز نه دیده نظر می کرده ام                     دیدم از هرعمل  هر  کار  دل  است

مسجد ودیر وخرابات وکلیسا وکنشت                      رهسپار حرم وخانه خمار دل  است

هرمتاعی که شود وارد بازار جهان                       دیده دلال بود لیک خریدار دل  است

چند ازدست دل  ناله  و فریاد  کنم                        با وجودی که مرا یاوروغمخواردل است

دشمن خانگی ودزد درونی دل بود                        طالب سیم وزروجبه وستاردل  است

بعد یک عمر خیانت هاله معلوم شد                       خائن ومجرم وبیرحم وستمکاردل است

هرکه پرهیزنداردنبرد فیض وجود                       باعث محنت و بیماری  بیمار دل  است

روزاول که هوس کرد نمی دانستم                      آنکه رسوا  کندم  عاقبت  کار دل  است

همه ازغیربنالند من ازدست دلم                         به خداآنکه  مرا  کرد  گرفتار دل  است

ناگهان اهل دلی گفت که هان سهو مکن               غیردل جمله به خواب اند روبیداردل است

دل اگر صاف شود آینه قبله نماست                   مشرق شمس  هدی  مطلع  انوار دل  است

عالم علم لدنی است چه گویی ازدل                  بلکه از  کیفیت  عشق  خبر دار  دل  است

رومیازاردلی راکه به دلدارقسم                      حرم  محترم  عترت  اطهار دل  است

نفس می شوم خودت بود محرک ساعی            چند گویی که گنهکار وستمکاردل است

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن