.yt-box-single-post { padding-right: 10px; padding-left: 10px; } بایگانی‌های اشعار مادر | نوای دلها

اشعار مادر

اشعار مجلس ختم جدید

بلبل گلزار می خندد ز شوق دیدن گل بلبل گلزار می خندد                          گل از این نغمه مستانه دلدار می خندد گشودم دیده را دیدم یکی شادان یکی نالان                     ز یک...

01:04