طبق نظر پزشکان متاسفانه مرگ کودکان یکی از مصائب برای خانواده ها محسوب می شود. چون از بدو تولد کودک پدر و مادر هزاران آرزو برای او دارند.طبق نظر پزشکان...